El creixement dels polls

La biologia de la reproducció

El creixement dels pollets

Les dades que s'ofereixen en aquest apartat sobre l'evolució diària del creixement dels polls corresponen a la niada de quatre pollets de l'última posta de la caixa "NO". Recordem que aquesta caixa ja fa varis anys que és utilitzada pels pardals per fer-hi el niu i que, al principi, no formava part del projecte però va ser incorporada al mateix durant el més de juliol. Aquesta incorporació es va fer perquè, de les set caixes construides, només una va ser utilitzada per pondre-hi els ous i niar-hi, la caixa 4. És a dir, totes les dades que haviem obtingut fins a mitjans del mes de juliol corresponien a la caixa 4. Davant d'aquest fet, vam creure necessari intentar obtenir dades d'un altre niu per poder comparar resultats i comprovar si certs hàbits i comportaments eren característics d'una família o hi havia altres famílies que també els mostraven. Hem estudiat el creixement i l'alimentació d'aquesta niada i com que aquesta darrera segueix el mateix patró que la de la caixa 4, podem considerar que els resultats de l'evolució del creixement també són vàlids per les tres niades de la caixa 4.

 

Per fer aquest estudi es va seguir la següent metodologia:

 • Es va agafar el pes com a paràmetre de referència per a determinar el creixement de cada poll.
 • Es va decidir obtenir la mesura del pes amb una precisió de 0,01 grams.
 • Com que sovint s'obtenien diferentes lectures del pes d'un mateix pollet ( perquè el poll es movia, perquè feia vent...), es va decidir agafar la mitjana aritmètica dels valors obtinguts.
 • Mesurar el pes de cada pollet, una vegada al dia.
 • Fer la mesura, cada dia, a la mateixa franja horària: entre les 13:30 i les 14:30 hores.
 • Fotografiar els pollets de forma individual sobre un fons mil·limetrat per poder tenir una referència a l'hora de determinar-ne les dimensions.
 • Anomenar el polls segons l'ordre de naixement. És a dir, anomenar pollet 1 al primer poll que neixi, pollet 2 al segon i així de forma successiva.
 • El segon dia, es van trobar dos pollets que ja havien nascut i no es podia determinar l'ordre de naixement. Es va considerar el pes com a indicador de l'ordre de naixement. Es va aplicar el criteri que el que pesava més, havia nascut en primer lloc.
 • Manipular els pollets amb guants per qüestions d'higiene.
 • Es va intentar efectuar les mesures en el menor temps possible per no interferir en el procés d'alimentació que també s'estava estudiant.
 • Per accedir al niu per fer les mesures, es va esperar el moment en què no hi fossin ni el mascle ni la femella.

 

Controlant el creixement dels quatre polls de l'última niada de la caixa "NO"

Com ja s'ha explicat en l'apartat anterior, la caixa "NO" es va incorporar al projecte a mitjans del mes de juliol. La incorporació va consistir a posar una càmera a l'exterior de la caixa niu per controlar l'entrada. No es va posar cap càmera a l'interior perquè en aquell moment ja havien eclosionat els ous de la tercera posta. Aquest fet, impedia manipular la caixa. Els pollets d'aquella posta van abandonar el niu el dies 21 i 22 de juliol.

El dia 1 d'agost va començar la posta dels 4 ous que és la que ha estat objecte del control del creixement dels pollets i que es descriu en aquest apartat. La posta va durar fins el dia 3 agost en què va pondre el darrer dels 4 ous. Cal dir, respecte de la posta anterior d'aquesta caixa, que la femella és la mateixa però el mascle no. A l'endemà d'haver marxat el darrer pollet, la femella va canviar de mascle. El període d'incubació va durar fins el dia 15 d'agost què va eclosionar el darrer dels quatre pollets. L'eclosió de primer ou es va produir a la tarda del dia 13, el segon i tercer pollets van néixer el dia 14 i el dia 15 va eclosionar el darrer.

 

 

A continuació es mostra la taula on hi figura el valor del pes de cada un dels pollets des de l'eclosió fins que van abandonar el niu.

 

Fotografia del pollet 1 en el vuitè dia de vida

La taula mostra l'evolució del pes de cada un dels pollets. El pollet número 1 va néixer el dia 13 d'agost però no es va mesurar el seu pes fins l'endemà (dia 14). Per tant, no es coneix quan pesava en el moment de néixer. Aquest pollet va abandonar el niu el tretzè dia de vida, període durant el qual va multiplicar per sis el seu pes. El pollet número 2 va néixer el dia 14 d'agost amb un pes de 3 grams. Va morir nou dies després, en caure del niu des d'una alçada de sis metres. Al no tenir el plomatge prou desenvolupat, no va poder planejar i va caure a plom (verticalment). El pollet número 3 és el típic cas, que ens hem trobat a totes les niuades estudiades, del pollet que no guanya pes ni tamany i que acaba per morir entre el sisè i desè dia de vida. En aquest cas, va ser el desè dia. No coneixem les causes d'aquest fet que ha passat a totes les niuades estudiades tant de la caixa número 4 (3 niuades) com de la caixa "NO" (1 niuada). El pollet número 4 va néixer el dia 15 d'agost amb un pes de 2,57 grams. Hi ha gairebé tres dies de diferència entre el primer i el darrer pollet d'aquesta posta. Aquest pollet també va abandonar el niu al tretzè dia de vida havent multiplicat el seu pes vuit vegades i mitja.

Les fotografies dels quatre pollets van ser fetes el dia 15 d'agost. Al costat del nom del pollet apareix l'edat que té en aquesta data. Cal tenir present que no tots els pollets van néixer el mateix dia.

 

 

El gràfic de la figura mostra l'evolució del pes dels quatre pollets durant el temps que van estar a l'interior del niu

El gràfic mostra que els pollets 1, 2 i 4 tenen un ritme de creixement similar. Els primers 7-8 dies, el creixement és molt ràpid: multipliquen el pes per 6, 7 i fins i tot, vuit vegades. A partir del desè dia de vida, el creixement s'alenteix una mica i a partir del dotzè dia el pes comença a disminir. Això és consequència de la reducció de l'aportació de menjar per part dels pares. Aquesta circumstància ja s'ha exposat en l'apartat on s'estudia l'alimentació dels pollets. Aquesta és una de les qüestions que no s'ha pogut resoldre en aquest treball: el motiu pel qual, a la part final de l'estada dins dels niu, els pares disminueixen de forma significativa la quantitat d'aliment que donen als pollets. Pot ser una manera d'incentivar-los a abandonar el niu?.

El cas del pollet 3, ha succeït a totes les niuades estudiades. A totes hi ha hagut un pollet que creixia molt a poc a poc o directament, no creixia i acabava per morir entre el sisè i el desè dia de vida. Aquesta és un altre de les qüestions que tampoc hem sabut resoldre en aquesta recerca. Això és: per quin motiu a totes les niades hi ha hagut un pollet que no ha crescut i ha acabat morint? malaltia? estratègia per optimitzar recursos (deixar morir el més feble)? No en coneixem la resposta.

Fotografia del pollet 3 al setè dia de vida Fotografia dels pollets 1 i 2 al cinquè dia de vida

Dia a dia. Exemple del creixement d'un pollet

A continuació es mostra la seqüència de fotografies (una, cada 24 hores) corresponents als 11 primers dies de vida del pollet número 1. Aquest pollet va ser el que va néixer en primer lloc de la seva niada i també el primer en abandonar el niu. En la majoria de les fotografies el pollet està sobre un paper mil·limetrat per poder tenir una referència a l'hora de determinar-ne les dimensions.

A continuació es mostra la seqüència de fotografies (una, cada 24 hores) corresponents als 14 primers dies de vida del pollet número 4. Aquest pollet va ser l'últim en néixer de la seva niada i també el darrer en abandonar el niu. En la majoria de les fotografies el pollet està sobre un paper mil·limetrat per poder tenir una referència a l'hora de determinar-ne les dimensions.

Copyright © All Rights Reserved