Biologia

Biologia de la reproducció

S'estudia :

Aquesta és la part central del treball. En aquest apartat s'analitza el procés biològic de la reproducció. L'estudi d'aquest procés s'ha dividit en els següents apartats: la fecundació, la construcció del niu, la posta, la incubació, l'eclosió, la vida post eclosió (dins del niu), l'alimentació i el creixements dels polls i la vida després d'abandonar el niu. A l'apartat 'La fecundació" es mostra com i on es produeix la fecundació. També es comprova si les parelles són estables durant les diferents postes. A l'apartat 'La construcció del niu' s'estudia com el van construir, quins materials van utilitzar, com es van repartir aquesta tasca el mascle i la femella i quan de temps van necessitar per construir-lo. A l'apartat 'La posta' s'analitza com efectua la posta, a quines hores solen pondre els ous, quants ous ponen cada dia, quina quantitat en ponen i quines característiques físiques tenen. A l'apartat 'La incubació' s'estudia qui cova els ous, com es reparteixen aquesta tasca el mascle i la femella, quantes hores al dia hi dediquen, s'intenta descobrir si influeix la temperatura ambient en el temps que hi dediquen, quan de temps dura i també es tracten aspectes com intentar esbrinar per què durant aquesta fase mantenen els ous tapats. S'analitza si, a banda de transmetre'ls escalfor, els ous necessiten altres atencions. A l'apartat 'L'eclosió' s'intenta descobrir com es produeix el procés de néixer. Es respon a la pregunta de si tots els pollets neixen al mateix temps, esbrinar des de que ha trencat la clova quan de temps necessita per sortir de l'ou, saber quan de temps passa des que neix el primer poll fins que neix el darrer, és a dir, quant dura l'eclosió. A l'apartat 'La vida post eclosió' s'estudia com tenen cura dels pollets mentre aquests romanen a l'interior del niu. També es tracta com es fa la neteja i la vigilància del niu. A l'apartat 'L'alimentació dels polls' s'estudia com es realitza l'alimentació: amb què els alimenten, com i qui se n'encarrega, la frequència i la seva distribució al llarg del dia. A l'apartat 'El creixements dels polls' s'estudia el ritme de creixement dels pollets d'una niada. El desenvolupament dels polls es compara amb l'aportació d'aliment al niu que realitzen els pares. En el darrer apartat, anomenat 'Després d'abandonar el niu', s'intenta descobrir què passa una vegada el pollets ja han deixat el niu. S'intenta descobrir, en aquesta fase que ja poden volar, si els pollets continuen depenent dels seus pares i en quin grau. En cas afirmatiu, esbrinar quants dies estan sota la tutela dels pares.

 

 

  • La fecundació
  • La construcció del niu
  • La posta
  • La incubació
  • L'eclosió
  • La vida post eclosió
  • L'alimentació dels polls
  • El desenvolupament dels pollets
  • Després d'abandonar el niu

Diferents aspectes de l'estudi de cada un dels apartats

L'estudi del procés de la reproducció del pardal comú s'ha dividit en nou apartats que són els que es mencionen a la part superior d'aquesta columna. Ha estat difícil trobar evidències per fer l'apartat de la fecundació ja que aquesta, sovint es produeix lluny de l'abast de les càmeres. En canvi, s'ha disposat de gran quantitat de material per elaborar l'apartat de la construcció del niu. La posta ha estat un dels apartats més complicats perquè no hem pogut enregistrar la posta de cap ou. Per l'estudi de la incubació hi ha hagut problemes per visualitzar l'interior del niu i s'ha necessitat una gran qüantitat de temps per analitzar les imatges. L'estudi de l'eclosió dels ous ha presentat la dificultat insalvable de l'absència de llum a l'interior del niu per la qual cosa s'ha hagut de recòrrer a una incubadora per poder veure el procés. Per l'estudi de la vida dels pollets després de l'eclosió s'ha disposat de gran qüantitat de material. L'estudi de l'alimentació és un dels apartats que ha necessitat una dedicació en hores més gran. L'estudi del creixement dels pollets ha estat el més arriscat de tots. La inexperiència en la manipulació diària dels polls ha provocat més d'un ensurt i presenta un seguit de problemes que han estat a punt d'enviar l'estudi a pastar fang.

 

 

Copyright © All Rights Reserved