La construcció

Les caixes Niu

La construcció de les caixes

Les caixes niu :

La construcció de les primeres caixes niu va produir-se durant les vacances escolars del parèntesi nadalenc quan encara no tenia la confirmació de l'acceptació del treball. Com ja he explicat en l'apartat anterior, vaig decidir que les caixes les construiria amb materials naturals. Vaig dissenyar un tipus de caixa inspirat en els dissenys tradicionals però amb modificacions que permetessin filmar el seu interior. Per construir l’estructura de la caixa vaig utilitzat la fusta. La que tenia més a mà, i que es troba present a l’entorn natural on estan ubicades les caixes, és el pi blanc o pi bord (Pinus halepensis). També vaig utilitzar la fusta d’avet (Abies alba) malgrat que aquest no es troba en l’entorn però els palets dels que en vaig obtenir la fusta, n’estaven fets.

Em vaig proposar per motius econòmics i de sostenibilitat, reutilitzar materials. En el cas de la fusta, disposava de palets que estaven fets de pi i d’avet. Vaig utilitzar la fusta d’aquells palets que no havien estat tractats ni amb pintura ni amb vernís.

 

A la fotografia es pot apreciar com estic fixant la part frontal d'una de les caixes. La part frontal i la part posterior són de pi blanc i els laterals de la caixa són d'avet. La unió és realitza amb visos ( caragols autoroscants) de cabota aixamfranada.

 

En la construcció de les caixes es van fer servir els següent estris, eines i màquines eina:

Llapis de fuster

Tornavís elèctric

Cinta mètrica

Tornavís d'estrella

Escaire de fuster

Raspa rodona

Cargol de banc

Raspa de mitja canya

Serjant

Paper de vidre

Trepant de mà

Cúter

Broca de pala de 25 mm de dièmetre

Martell

Broca de pala de 15 mm. de diàmetre

Barrina

Broca d'acer ràpid de 5 mm de diàmetre

Serra de vogir

Broca de pala de 9 mm de diàmetre

Pinzells

Serra de biaixos

 

Els materials que s'han necessitat per construir una caixa són:

2 Taulers de fusta d'avet de mm

12 Visos aixamfranats de 35 x 3 mm

1 Tauler de fusta de pi de mm

12 Visos aixamfranats de 10 x 2 mm

1 Tauler de fusta de pi de mm

4 Visos aixamfranats de 15 x 2,5 mm

1 Tauler de fusta de pi de mm

2 Tanques de baldó

2 Taulers de fusta de pi de mm

2 Bagues tancades de 3mm de gruix

1 Llistó cilíndric de fusta de pi de 120 mm.

3 Frontisses

2 Llistons de fusta de pi de 110 x 25 x 10 mm.

1 Tros de polietilè de 80 x 40 X 1,5 mm.

Una vegada les caixes van estar acabades es va envernissar la part exterior. Es van aplicar dues capes del vernís anomenat "Barniz Marino Titan Yate" per augmentar la resistència a la intempèrie. Les parets internes de la caixa no es van polir ni es van tractar amb cap producte per no afectar a les aus.

 

A continuació es mostra el croquis de les parts que formen cada caixa niu. Les peces 1,3,4,5 i 6 són de pi i les dues peces assenyalades amb el número 2 són d'avet. Es van construir un total de set caixes niu.

A continuació es mostra el croquis de la peça de metall que es va dissenyar per poder subjectar les caixes a la barana del balcó. Davant la impossibilitat de poder mecanitzar una peça d'aquestes característiques, la seva fabricació es va encarregar a la serralleria de Josep Maria Ferrer de Sant Jordi Desvalls.

Galeria d'imatges

Feu clic a sobre de les fotografies per veure-les ampliades

  • S'han construït amb materials naturals
  • Els materials que les formen són, en la seva major part, materials reutilitzats.
  • Tenen dos habitacles: un pel niu i l'altre per la càmera.
  • L'habitacle per la càmeral niu està situat a la part superior de la caixa.
  • L'habitacle pel niu està situat a la part inferior de la caixa.
  • Els dos habitacles disposen de portes.
  • Hi ha un orifici que comunica els dos habitacles per on la càmera filma.
  • L'habitacle pel niu té una obertura per on entra la llum que es necessita per poder enregistrar imatges.

El procés de construcció

Per la construcció de les caixes es van fer servir les eines del taller de casa. Les fustes que s'han utilitzat han estat la de pi i la d'avet. La de pi es va comprar i la d'avet es va reciclar d'uns palets.

Copyright © All Rights Reserved